İktisat Bölümü

İktisat Bölümü, iktisadi yaşamın çeşitli aşamalarında araştırma ve uygulama yapmak üzere çalışacak iktisatçılar yetiştirmekte, iktisat teorisi çerçevesinde matematik, istatistik ve ekonometri gibi nicel tekniklerden de yararlanarak kamu ve özel sektörde görev yapacak bireylere akademik formasyon vermektedir. İktisat eğitimi, iki temel süreci kapsamaktadır. Bunlardan birincisi üniversite sonrası yaşamda kullanılacak ekonomik ilke ve araçların öğretilmesi ve böylece hızla değişen küresel koşullar karşısında başarılı olmaya çalışan ekonomik birimlerin gereksinimi olan kaliteli işgücünün yetiştirilmesidir. İkincisi ise, öğrencilerin insan yaşamının her alanında yararlı olabilecek olan sistemli ve bağımsız düşünme yeteneklerini geliştirmek ve onlara iktisadi konularda bilimsel disiplin kazandırmaktır. Bu çerçevede, iktisat bölümünde iktisat derslerinin yanı sıra işletme, maliye ve hukuk konularına yönelik derslere de yer verilerek mezunların oldukça geniş bir yelpazede görev yapma olanağına sahip olmaları sağlanmaktadır. İktisat bölümü öğrencilerinin ilk üç yıl zorunlu ve ağırlıklı olarak teorik dersleri başarıyla tamamlamalarının ardından son sınıfta mezuniyet sonrasında çalışmayı planladıkları alanlara yönelik seçmeli derslere yönlendirilmesiyle pratik becerilerini de arttırmaları sağlanmaktadır. Böylelikle, öğrencilerin geniş bir ders yelpazesinden yararlanmaları ve bu sayede güçlü bir eğitim altyapısıyla mezun olmalarına çalışılır.

Bölümümüzün amacı öğrencilerimizi, ulusal ve uluslararası alanda karşılaşılan ekonomik sorunları çözebilecek seviyede teori ve bilgiyle donatmaktır. Bu program öğrencilere yaratıcı çözüm becerileri kazandırmak, kamu kurumu ve özel sektörde kariyere hazırlamak amacıyla düzenlenmiştir. İktisat bölümünde İktisat Teorisi, İktisat Politikası, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, İktisat Tarihi  anabilim dalları bulunmaktadır.

Bölümün çağın gerekleri uyarınca alt yapı yatırımları büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bünyesinde 20 adet bilgisayar barındıran l adet bilgisayar laboratuarı, öğrenci kapasitesi 40 ila 150 arasında değişen 6 adet derslik Bölümün kullanımına tahsis edilmiştir. Her öğretim elemanın şahsına ayrılmış bilgisayarlardan uluslararası saygın veritabanlarına ulaşılabilmektedir.

Bölüm mezunları işgücü piyasasında İktisatçı olarak aranırlar. Mezunların bir kısmı kamu sektöründe iş olanakları bulurken çoğunluk özel sektörde istihdam edilmektedir. Bir kısmı da girişimci olarak iş dünyasına atılmaktadır. Mezunlarımız çalıştıkları kurumlarda kıt kaynakların en verimli biçimde kullanılarak üretim sürecine katkı vermelerinden üretilen malların en uygun yöntemlerle pazarlanmasına kadar olan tüm aşamalarda yer alırlar.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi © 2019 Sayfa Başı