Öğrencilikte Önemli Süreçler

Tüm öğrencilerimiz ders kayıt, ekle-sil (danışman onayı) gibi işlemlerini AİBÜ Akademik Takvim’inde belirtilen sürelerde yapmak zorundadır.

Öğrencilikte önemli süreçler başlıklar halinde aşağıdaki gibidir.

Kayıt Yenileme Süreci

Öğrenciler, her yarıyıl başında ilgili öğretim birimi yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar ve Senato'nun belirleyeceği süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremezler ve bu süre öğrenim süresinden sayılır. İlk kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez. Ayrıca, yalnızca katkı payını yatıran öğrenci kaydını yenilemiş sayılmaz.

Öğrencilerin kayıt yenileme, ara sınavı, final ve diğer sınav tarihlerini kim belirliyor? Üniversitemiz Senato'su tarafından belirlenen akademik takvimde kayıt yenileme, final tarihleri belirtilir. Buna bağlı kalınarak arasınav tarihleri ilgili birim yönetimince hazırlanarak öğrencilere duyurulur.

Üniversiteye ilk kez kayıt yaptırıldığında verilen kimlik kartı, bütün öğrenim süresince geçerli midir? Her yıl bandrol yapıştırılması şartıyla öğrenim süresince geçerlidir.

Kimlik kartı kaybolursa ne yapmak gerekir? Üniversitemizin vermiş olduğu kimlik kartının kaybedilmesi halinde yerel bir gazeteye ilan verilerek ilanla beraber bir fotoğraf ve nüfus cüzdan fotokopisi eklenerek öğrenci işlerine dilekçe ile başvurulması halinde kimlik kartı yenilenmektedir.

Geçerli mazereti olan öğrenci, en fazla ne kadar kayıt dondurabilir? Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci haklı ve geçerli nedenlere uygun olarak (maddi imkansızlık, sağlık sorunları) mazeretini kanıtlaması ve ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi kaydıyla en fazla iki yarıyıl süre için kayıt dondurabilir.

Ders muafiyeti için başvurunun belli bir süresi var mıdır? Tüm derslerden muaf tutulabilirler mi? Muafiyet başvurusu eğitim-öğretimin başladığı ilk iki hafta içerisinde yapılır. İlgili öğretim birimi yönetim kurulları muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin hangi derslerden muaf tutulacaklarına ders içeriklerini ve kredi değerlerini inceleyerek karar verirler. Muaf olunan dersler ilgili birim kararıyla öğrencilere ilan edilerek duyurulur.

Muafiyet talep edilecek derslerin sayısının bir sınırı var mı? Hangi belgelerle nereye müracaat edilecektir? Öğrencilerin ders muafiyet talebinde ders sayısıyla ilgili bir sınırlama yoktur. Bir dilekçe ekinde transkript ve ders içerikleriyle birlikte ilgili birime muafiyet için başvuru yapılır.

Notların ilanından sonra kaç gün içinde maddi hata dilekçesi verilebilir? Sınav sonuçlarının ilan tarihini izleyen onbeş iş günü içinde yazılı olarak, ilgili birime maddi hata itiraz dilekçesi verilebilir.

Mazeret sınavı için alınan raporlar kaç gün içinde verilmelidir? Alınan raporlar bitiş tarihinden sonraki 7 gün içerisinde bir dilekçe ile birlikte ilgili birime verilmelidir.

İkinci öğretim programlarında başarı sıralamasında ilk %10'a girenler ne yaparlar? İkinci öğretim bölüm/programlarında öğrenim gören öğrenciler her yıl sonunda başarı sıralamasında ilk %10'a girerlerse üst sınıfta o yıl için, normal örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı öğrenim ücreti olarak öderler.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi © 2019 Sayfa Başı